Fotovideo1.com всичко за вашето фотостудио.
Информация: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

С използването на този сайт потребителят се съгласява, да бъде обвързан с условията посочени по-долу.                                                        
1. Настоящите Условия уреждат отношенията между www.fotovideo1.com  и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва Интернет сайта www.fotovideo1.com.

2. Потребителите по смисъла на настоящите правила са две категории:
2.1. Регистрирани – Потребители, които се регистрират на Интернет страницата www.fotovideo1.com  чрез е-mail адрес, потребителско име и парола.
Потребителите, регистрирани чрез е-mail адрес, потребителско име и парола, имат право да ползват всички услуги и/или промоционални отстъпки, да изпращат заявки за покупка и да извършват такава съгласно условията, посочени по-долу.
2.2. Нерегистрирани – Потребители, които посещават уеб сайт www.fotovideo1.com без да извършват регистрация.

3. Настоящите правила са публикувани в уеб сайта www.fotovideo1.com и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в съответния сайт. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите правила.
4. Само Потребители, които са извършили валидна регистрация в уеб сайта www.fotovideo1.com , могат да ползват услугите, предоставяни чрез него. Регистрацията е безплатна.

5. Нерегистрираните потребители ползват информацията от сайта, като не могат да изпращат заявки за доставка през формата за доставка на сайта.
6. При ползване на услуги, при които се осъществява публикуване на съобщения или друг вид съдържание в уеб сайта www.fotovideo1.com , е забранено нарушаването на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост. Цялото съдържание на този Уеб-сайт е обект на авторско право със всички запазени права. Всяко цялостно или частично прехвърляне за локално ползване, съхраняване, копиране, възпроизвеждане, предаване, разпространение, изменяне или по друг начин използване на съдържанието на този сайт, включително на приложенията и на програмите предложени в него, без предварителното писмено съгласие на fotovideo1.com, е забранено.

7. При ползване на услуги, свързани осъществяване на комуникация в Интернет страницата www.fotovideo1.com , Потребителят се задължава да спазва следните изисквания:
7.1. да не поставя на Интернет страниците за обратна връзка на www.fotovideo1.com  нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на друг Потребител или доброто име на www.fotovideo1.com , включително публикуването на материали с порнографско съдържание.
7.3. да не поставя на Интернет страниците за обратна връзка на www.fotovideo1.com  търговски, рекламни текстове и/или изображения, както и off-topic съобщения.


8. Всеки Потребител, който ползва услуги в уеб сайта www.fotovideo1.com , има право да изрази мнение по отношение на настоящите правила чрез изпращане на лично съобщение до администратор на съответната страница на e-mail, посочен в секция "Контакти".

9. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите в уеб сайта www.fotovideo1.com  услуги, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез e-mail, посочен в секцията „Контакти” на съответната Интернет страница.

10. www.fotovideo1.com се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

11. www.fotovideo1.com се задължава да полага всички усилия за опазване неприкосновеността на личните данни, които може да й станат известни в случаите когато потребителите попълват и предоставят документи и информация на този Уеб-сайт.
Тъй като, предаването на информация по Интернет може да бъде обект на намеса или проверка от трети лица, потребителите трябва да помнят, че личните данни разкрити на този Уеб-сайт или чрез електронна поща са потенциално достъпни за други лица и следователно могат да бъдат събирани и използвани от други лица без съгласието на потребителя. www.fotovideo1.com  не може да гарантира неприкосновеност на такава комуникация и не носи никаква отговорност за сигурността на личните данни предадени чрез този Уеб-сайт.
 12. www.fotovideo1.com  има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако:
12.1. Потребителят разпространява посредством този Уеб сайт, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;
12.2. Потребителят с действията си накърнява доброто име на www.fotovideo1.com , нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори;

13. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и/или при поискване от компетентните органи на Република България, www.fotovideo1.com има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

14. www.fotovideo1.com  не отговаря пред Потребителя за:
14.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет сайта по т.1 от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
14.2. неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга по т.1;
14.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите;
14.4. за разпространение на съобщения, посредством Интернет или посредством ползване на услуги чрез този Уеб сайт, с нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения без съгласие на получателите. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, www.fotovideo1.com има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

15. Регистрациите на Потребители, които последните 6 месеца не са влизали с потребителското си име в Интернет сайтовете по т.1. ще биват заличавани. Потребителите със заличени регистрации имат право по всяко време да се регистрират отново спазвайки съответната процедура.

16. www.fotovideo1.com не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на услугите, предоставяни на Интернет страницата www.fotovideo1.com .

17. Потребителят има право да уведомява за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на услугите по т.1, чрез изпращане на e-mail,посочен в секция "Контакти" на съответната Интернет страница.

18. www.fotovideo1.com си запазва правото едностранно да променя настоящите правила, както и структурата на своите Интернет страници, за което не се задължава да уведомява Потребителите чрез този уеб сайт.

19. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

20. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

Избрани продукти

LUPO Compact Stand
LUPO Compact Stand
Статив за осветление. Произведен в Италия
Цена: 166.00 лв.
LUPO DAYLED 1000
LUPO DAYLED 1000
Професионални LED френелови прожектори за TV студиа и видео продукции. Локален димер и DMX управление.
Цена: 2 545.00 лв.

Партньори

cinemark.jpgosram.gif fomax.gifcokin.gif aurora.jpg Take the pledge!